Subsidieregelingen medewerkers

Werkgevers zijn niet altijd bekend met de subsidieregelingen waarvan zij gebruik kunnen maken. Dat is niet anders bij de ‘Subsidieregeling praktijkleren’. Wist u bijvoorbeeld dat u als werkgevers voor de begeleidingskosten een tegemoetkoming kunt krijgen?

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Werkgevers die een vmbo- of mbo-leerling begeleiden, moeten een erkend leerbedrijf zijn om voor de subsidie in aanmerking te komen. Een erkend leerbedrijf is een leerbedrijf dat is erkend door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De subsidie betreft een tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Heeft de werkgever een hbo-leerling, promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio) begeleid? Dan kan de werkgever van de subsidie gebruikmaken als de onderwijsinstelling van de stagiair de onderneming van de werkgever aanmerkt als een onderneming/organisatie die een goede begeleiding geeft.

Welke leerlingen en studenten komen in aanmerking?

De ‘Subsidieregeling praktijkleren’ richt zich op bepaalde groepen stagiairs. Naast vmbo- en mbo-leerlingen, zijn dat bepaalde hbo-studenten, promovendi, werknemers die een promotieonderzoek doen en technisch ontwerpers. Sinds het schooljaar 2017/2018 kan de subsidie ook worden verkregen voor leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) en de entreeopleiding in het vmbo.

  • Vmbo-leerling

Een werkgever krijgt de subsidie voor het buitenschoolse praktijkgedeelte voor het 3e en 4e leerjaar van een vmbo-leerling. De praktijkbegeleiding van de leerling ligt vast in een ondertekende leerwerkovereenkomst. Het leer-werktraject is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Het buitenschoolse praktijkgedeelte moet ten minste 640 en maximaal 1.280 klokuren omvatten en elke schoolweek in het 3e en 4e schooljaar omvat ten minste binnenschools onderwijs.

  • Mbo-leerling

Een werkgever ontvangt de subsidie alleen voor de begeleiding van een mbo-leerling die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgt, die is gericht op het behalen van een volledig diploma. De praktijkbegeleiding ligt vast in een praktijkleerovereenkomst. De kwalificerende opleidingen zijn ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO-register), dat wordt beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet de werkgever 610 klokuren hebben besteed aan het buitenschoolse praktijkgedeelte van de leerling in zijn/haar bedrijf. Daarnaast moet de onderwijsinstelling ten minste 200 begeleide lesuren hebben aangeboden aan de leerling.

  • Hbo-leerling

Ook kan subsidie worden verkregen voor studenten die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd) in de sectoren techniek, landbouw of natuurlijke omgeving en bij wie het praktijkonderdeel verplicht is. Het kan hierbij ook gaan om een associate degree of een hbo-master. Het gaat om een opleiding in het hoger onderwijs waarvoor accreditatie is verleend. Daarnaast is de opleiding opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO-register) bij de DUO. Hbo-voltijdstudies komen niet in aanmerking.

  • Promovendus

Werkgevers kunnen ook een tegemoetkoming krijgen voor de loon- en begeleidingskosten van een promovendus die tijdelijk is aangesteld of een arbeidsovereenkomst heeft bij een universiteit of een instituut van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) of de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.

  • Werknemer promotieonderzoek en toio

Werkgevers kunnen de subsidie ook krijgen voor de werknemer die promotieonderzoek doet of een opleiding tot technologisch ontwerper (toio) volgt. Het promotieonderzoek of de opleiding wordt gedaan op grond van een overeenkomst tussen de (private) werkgever en een universiteit, die de werknemer begeleidt. Ook kan subsidie worden ontvangen voor een technologisch ontwerper in opleiding die bij de universiteit in dienst is of daar een aanstelling heeft en zijn/haar ontwerpopdracht bij een (private) werkgever uitvoert.

  • VSO-leerling

De subsidie wordt verleend voor de praktijkbegeleiding aan een leerling van het VSO die onderwijs volgt in het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of in een leer-werktraject binnen het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’. Alleen het laatste jaar van de opleiding komt in aanmerking voor de subsidie.

  • PRO-leerling

De subsidie kan worden verkregen voor leerlingen in het laatste jaar van het Praktijkonderwijs (PRO) die minimaal 640 klokuren aan beroepspraktijkvorming krijgen.
  • Leerling entreeopleiding in het vmbo

Ook kan de subsidie worden aangevraagd voor de kosten die zijn verbonden aan een praktijkleerplaats voor leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg. De stage omvat ten minste 610 klokuren beroepspraktijkvorming en 200 uren begeleide onderwijstijd.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats. Dit bedrag wordt in verhouding verrekend met de periode waarin de werkgever de begeleiding daadwerkelijk heeft verzorgd. Daardoor kan een leerling/student of toio elk moment van het studiejaar starten of stoppen bij een werkgever. Het subsidiebedrag is een tegemoetkoming in de materiaalkosten, de kosten van de werkgever voor de begeleiding van een leerling/student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of toio.

Deadline subsidieaanvraag 

De subsidie wordt alleen op aanvraag en na afronding van de stageperiode verleend. De werkgever moet over een E-herkenningsnummer beschikken om de aanvraag bij het eLoket van de RVO te kunnen indienen. De aanvraag voor het schooljaar 2017/2018 moet uiterlijk 17 september 2018 zijn gedaan.

Administratieve verplichtingen

De begeleidende werkgever kan alleen gebruikmaken van de ‘Subsidieregeling praktijkleren’ als hij/zij per leerling/student in het bezit is van een (praktijkleer)overeenkomst, die is ondertekend door de werkgever, de leerling/student en de onderwijsinstelling. Daarin liggen de leerdoelen vast en de wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven. Ook moet de werkgever per leerling/student gegevens vastleggen in zijn administratie over de aanwezigheid van de leerling/student, de (praktijk)begeleiding en de geboekte resultaten. Dit moet worden bewaard tot vijf jaar na het schooljaar waarvoor de werkgever de subsidie kreeg.

Voorzetting regeling na 2018

De ‘Subsidieregeling praktijkleren’ in haar huidige vorm loopt tot 31 december 2018. De regeling is inmiddels geëvalueerd. Op grond van die evaluatie heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de regeling in 2019 wil voortzetten. Ook geeft hij daarin aan dat hij op Prinsjesdag (18 september a.s.) zal bekendmaken hoe de regeling wordt voortgezet.

 

Heeft u nog vragen/opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht