Privacyverklaring

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Voulon Accountants en Belastingadviseurs, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder het nummer 01176571, inzake de website voulonaccountants.nl. Alle informatie die u aan ons verstrekt valt onder deze privacyverklaring. Daar waar gesproken wordt van Voulon wordt bedoeld, Voulon Accountants en Belastingadviseurs te Stadskanaal.

Voulon respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.  Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Voulon door middel van verwerkingen via onze website Voulonaccountants.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

 

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Indien Voulon persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt. Door het invoeren van uw gegevens op deze website en het versturen daarvan aan Voulon, geeft u Voulon toestemming om deze gegevens te registeren in haar database en te gebruiken voor haar normale bedrijfsdoeleinden, waaronder eveneens wordt begrepen het u incidenteel informeren over zaken die nuttig zijn voor het gebruik van de website, over haar diensten, daar direct aan gerelateerde zaken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de diensten. Voor relatiebeheer worden contactgegevens verwerkt zoals: naam, voorletters, geslacht,adresgegevens, emailadres en telefoonnummers. Wanneer daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van overeenkomst of wettelijke verplichtingen. Wij zullen deze gegevens dan bij u opvragen.

 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van voorgenoemde gegevens vragen.

 

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Voulon worden gebruikt om u te informeren over haar diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Voulon-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Voulon.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Voulon zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar in gevalt van administratieve verplichtingen en voor overige verplichtingen gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst dan wel voor de duur dat u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens niet heeft ingetrokken.

 

Delen met anderen

Voulon verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Voulon een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voulon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen website bezoek
Van websitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

 

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor deze derden deze informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

 

Voulon wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Lees het privacy beleid voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

 

Inzage, correcties en recht van verzet
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voulon en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voulonaccountants.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Voulon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging

Voulon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@voulonaccountants.nl.

 

Social media

De social media buttons op deze website bevatten enkel links naar de betreffende social mediapagina’s. Door middel van deze buttons worden door Voulon geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social mediadienst. Voulon heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

 

Aanpassen privacyverklaring

Voulon behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen indien wijziging in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geeft. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. Altijd de meeste recente versie van de privacyverklaring is van toepassing. Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u een e-mail sturen naar: info@voulonaccountants.nl.