FiscContact - NOW-regeling zevende tranche - deel I

Inleiding

Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW). Voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 zal alweer de 5e NOW-regeling (NOW 5) kunnen worden aangevraagd. Dit keer is er maar één tranche. We informeren u hierna over deze 7e tranche van de NOW-regeling.

 

Omzetdaling

De omzetdaling wordt bepaald door een zesde van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te vergelijken met de omzet in de maanden november en december 2021 (omzetperiode). In tegenstelling tot eerdere tranches kunt u dus niet langer kiezen over welke maanden u het omzetverlies wilt berekenen.

Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW is steeds 20%. Voor alle NOW-regelingen geldt dat overige subsidies die u in het kader van de coronacrisis ontvangt,  als omzet meetellen. De TVL (vanaf NOW 3) en ook de NOW zelf worden echter niet gezien als omzet.

Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern of groep vormen, moet u bij de aanvraag voor een afzonderlijke rechtspersoon de omzetdaling van het hele concern aanhouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

Startende ondernemer

Ook ondernemers die tussen 2 januari 2019 en 30 september 2021 zijn gestart, kunnen een aanvraag doen voor de 7e tranche. De referentieperiode voor de omzetdaling komt er dan als volgt uit te zien.

Onderneming is gestart

Referentie-omzetperiode

Vóór 1 januari 2019

Omzet 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 gedeeld door 6

Vanaf 2 januari 2019 maar uiterlijk op 1 februari 2020

Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand t/m 29 februari 2020 gedeeld door het aantal volledige maanden maal 2

Vanaf 2 februari 2020 maar uiterlijk op 1 juli 2021

Omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 gedeeld door

Vanaf 2 juli 2021 maar uiterlijk op 30 september 2021

Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand t/m 31 oktober 2021 gedeeld door het aantal volledige maanden maal 2

 

Loonsom

De referentiemaand voor de loonsom voor de 7e tranche is september 2021. Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over.

Uw werkgeverslasten worden bij de 7e tranche ook weer voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Vermindering loon zonder subsidieverlies

De loonsom in de maanden november en december 2021 mag ten opzichte van tweemaal de loonsom in september 2021 geleidelijk worden verminderd met 15%, zonder dat de subsidie lager wordt. De daling van de loonsom kan worden veroorzaakt door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Daalt uw loonsom met meer dan 15%? In dat geval kan dat betekenen dat u NOW-subsidie moet terugbetalen.

 

Geen dividend en bonus plus accountsverklaring

De voorwaarde is dat er geen bonussen of dividend worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarde geldt niet als het voorschot of de definitieve subsidie minder bedraagt dan € 125.000. Maar weer wel als de subsidie wordt aangevraagd op basis van de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen een concern.

Voor de 7e tranche geldt de verplichting om geen bonussen of dividend uit te keren over 2021. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.

Een overeenkomst met een vertegenwoordiging van werknemers over bonus- en dividendbeleid is verplicht.

 

Inspanningsverplichting scholing

Voor u geldt een inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen. U kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

 

Inspanningsverplichting begeleiden naar nieuw werk

Ook heeft u een inspanningsverplichting om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Deze verplichting geldt voor alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, dus bijvoorbeeld ook bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd. U kunt bij de invulling van deze verplichting onder andere gebruik maken van de mogelijkheden die ook voor scholing worden geboden.

Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot een korting van 5% op het totale subsidiebedrag als u in de periode van 27 november 2021 tot en met 31 december 2021 bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt, maar geen contact heeft gezocht met de ‘UWV telefoon NOW’ in het kader van begeleiding van werk naar werk.

 

Aanvraag en betaling

De aanvraag voor de 7e tranche van de NOW-regeling kunt u indienen vanaf 13 december 2021 tot en met 31 januari 2021 via de website van het UWV.

Bij de aanvraag dient u de procentuele verwachte omzetdaling en het loonheffingen-nummer te vermelden. Ook vermeldt u het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. De 7e tranche kent een vergoedingspercentages van 85%. U ontvangt een voorschot van 80%. Ook voor de 7e tranche moet u een definitieve vaststelling aanvragen. Dat kan vanaf 1 juni 2022 tot 22 februari 2023.

 

Meer informatie?

Heeft u meer informatie nodig of wilt u hulp bij uw NOW-aanvraag? Wij helpen u graag verder. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en - indien vereist - zorgen voor een accountantsverklaring. Op korte termijn nemen we contact met u op om de mogelijkheden voor u in kaart te brengen.

Terug naar overzicht