Invoering modelovereenkomst zzp’ers per 1 mei 2016

Op dinsdag 26 januari heeft in de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) plaatsgevonden. Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer gestemd en is de Wet DBA aangenomen. Onder andere vanwege de kritische vragen die zijn gesteld tijdens de plenaire behandeling is de datum inwerkingtreding verschoven, dit maal van 1 april 2016 naar 1 mei 2016. Wat betekent dit voor MKB-werkgevers?

Werkt u, of één van uw klanten met opdrachtnemers op basis van een VAR-verklaring? Dan is het verstandig om actie te ondernemen, zodat u tijdig bent voorbereid op de invoering van de Wet DBA. De belangrijkste wijziging is dat er door middel van modelovereenkomsten wordt beoordeeld of er een verplichting bestaat om loonheffingen af te dragen.


Overeenkomst van opdracht

Partijen kunnen zélf een overeenkomst van opdracht voorleggen aan de Belastingdienst, of gebruik maken van een modelovereenkomst die de Belastingdienst op haar website heeft gepubliceerd. De Belastingdienst toetst aan de hand van de voorgelegde overeenkomst of er een verplichting bestaat om loonheffingen af te dragen. Een goedgekeurde modelovereenkomst biedt de opdrachtgever volgens de Belastingdienst zekerheid dat er geen loonheffingen behoeven te worden afgedragen.
 
Let wel op dat uiteindelijk de praktijk doorslaggevend is, óók als er een goedgekeurde modelovereenkomst aan de relatie ten grondslag ligt. Als er in de praktijk bijvoorbeeld – anders dan in de goedgekeurde modelovereenkomst staat weergegeven - tóch sprake is van een gezagsverhouding en/of wanneer de opdrachtnemer de opdracht persoonlijk moet verrichten, kan de Belastingdienst altijd oordelen dat er alsnog een verplichting bestaat tot afdracht van loonheffingen. 

Wees dus voorzichtig met het toepassen van de modelovereenkomsten van de site van de Belastingdienst. Deze weerspiegelen de ideale opdrachtgevers- en opdrachtnemersrelatie, maar de praktijk is soms wat weerbarstiger. Daarnaast zijn er inmiddels reeds talloze modelovereenkomsten op de site geplaatst en kan het lastig zijn om tussen de bomen het bos nog te zien. Boven alles is mijns inziens belangrijk dat de overeenkomst van opdracht een reële weergave bevat van de wijze waarop er in de praktijk met elkaar wordt gewerkt. Het kan daarom aan te bevelen zijn om de overeenkomst van opdracht op maat te (laten) maken en deze vervolgens te laten toetsen door de Belastingdienst. Het is daarnaast aan te bevelen om eventuele bestaande overeenkomsten van opdracht juridisch te laten toetsen op de toetsingscriteria die de Belastingdienst hanteert.
 

Inwerkingtreding

De bedoeling is dat de VAR met ingang van 1 mei 2016 wordt afgeschaft. Opdrachtgevers (en opdrachtnemers) hebben hierna een jaar de tijd voor implementatie van de nieuwe werkwijze en voor professionalisering. Tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017 kan de Belastingdienst terughoudend zijn in haar handhaving, maar er kan in uitzonderingsgevallen wel worden gehandhaafd. Zorg er voor dat uw klanten op tijd gaan werken met juridisch zorgvuldig geformuleerde overeenkomsten van opdracht als zij werken met zzp’ers.

 

Terug naar overzicht