Einde arbeidsovereenkomst en ingangsdatum AOW

Sinds 1 april is de AOW-gerechtigde datum verschoven van de 1e dag van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt naar de dag waarop de werknemer 65 jaar wordt. Veel arbeidsovereenkomsten en cao’s gaan standaard uit van functioneel leeftijdsontslag bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Er circuleert een aantal varianten van deze bedingen; bijvoorbeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de eerste van de maand waarin de betreffende werknemer 65 jaar wordt of op de dag van de verjaardag zelf of op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt.

 

Als in de cao of arbeidsovereenkomst een beding is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 wordt, dan is het beding sinds 1 april 2012 nietig als gevolg van de wijziging van de ingangsdatum van de AOW, zo oordelen juristen van het FNV. Volgens onderzoek van het Ministerie van SZW gaat het om 36 cao’s.

Over deze kwestie zijn onlangs Kamervragen gesteld. Minister Kamp is van mening dat cao-bepalingen die een ontslag kennen eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd en waarvoor geen objectieve rechtvaardiging op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl) aanwezig is, strijdig zijn met het recht. Uit de Wgbl vloeit voort dat bedingen in strijd met die wet nietig zijn. Of sprake is van een objectieve rechtvaardiging laat de minister over aan de Commissie Gelijke Behandeling of de rechter.

Mocht die commissie of de rechter cao-bepalingen met betrekking tot automatisch ontslag op de eerste dag van de maand waarin een werknemer 65 jaar wordt nietig verklaren, dan zal dat, volgens de minister, niet gelden voor ontslag op de 65e verjaardag. Een gevolg van een dergelijke nietigverklaring zou kunnen zijn dat de desbetreffende werknemer in dienst blijft tot zijn 65e verjaardag, aldus de minister. Geheel zeker is dat echter niet nu de desbetreffende cao op dat moment (nog) geen bepaling over het automatisch ontslag op de 65e verjaardag bevat. Het is derhalve nog de vraag tot welk moment een eventuele loondoorbetalingsverplichting duurt in een dergelijke situatie.
Het wachten is op de eerste procedure en het is vervolgens aan de cao-partijen om de cao’s aan te passen aan de eventuele rechterlijke beslissing.

Werkgevers doen er goed aan de cao of, indien geen cao van toepassing is, de arbeidsovereenkomst te beoordelen op mogelijke strijdigheid met bovengenoemde wet. Indien een dergelijk mogelijk nietig beding is opgenomen, dan zou de werkgever de werknemer alleen kunnen ontslaan met behulp van een ontslagvergunning of met wederzijds goedvinden.


Bron: Nieuwsbrief Full Finance Consultants d.d. 13 april 2012

Terug naar overzicht